2023 m. gruodžio 27 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje buvo sudaryta darbo grupė kokybės vadybos sistemos, paremtos Bendrojo vertinimo modeliu, įgyvendinimui (patvirtina direktoriaus 2023 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-95).

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas pagal Bendrojo vertinimo modelį (toliau BVM) bus atliekamas vadovaujantis Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo įstaigose Aprašu, patvirtintu 2023 m. kovo 24 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-490
Dėl gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo pagal BVM 2024 m. sausio 17 d. vyko darbo grupės konsultacija su Vilma Tubutiene, Šiaulių m. švietimo centro direktore.

Darbo grupė yra parengusi gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo planą (patvirtintas gimnazijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 28 d. Nr.V-108)

Šiaulių Didždvario veiklos kokybės įsivertinimą numatyta atlikti 2024 m. vasario – kovo mėn. ir iki 2024 m. kovo 29 d. pateikti ataskaitą miesto švietimo skyriui.