IŠ MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠO

1. Mokinių priėmimas į Šiaulių Didždvario gimnaziją organizuojamas vadovaujantis „Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457. Šiaulių m. savivaldybei priėmus papildomus sprendimus informacija bus atnaujinta.

2. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos I klases (pagrindinio ugdymo II dalies programa) priimami nuo 2021 m. kovo 1 d. iki balandžio 23 d.

3. Prašymai priimami iš visų pageidaujančių mokytis Didždvario gimnazijoje.

4. Pirmumo teisė priimant teikiama mokiniui:

4.1 kuris gyvena gimnazijos aptarnavimo teritorijoje (jei mokinys bus pateikęs prašymą į ne vieną mokyklą ir nurodęs skirtingus adresus, mokyklos prašymu turės pateikti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą);

4.2. kuris lanko vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblį „Šėltinis“;

4.3. kuris gyvena nuomojamame būste gimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikti nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).

5. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti pateikti šie dokumentai:

5.1. prašymą, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 1 d. (pirmadienį – penktadienį nuo 8.00 val. iki 16.00 val.);

5.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

5.3. I pusmečio mokymosi pasiekimų pažyma (pasibaigus mokslo metams, 8 kl. baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimas).

6. Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

6.1. mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

6.2. mokiniai, pageidaujantys mokytis gimnazijos parengiamojoje tarptautinio bakalaureato klasėje;

6.3. gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;

6.4. mokiniai, gyvenantys arčiausiai gimnazijos;

6.5. mokiniai, kurių ugdymosi vidurkis yra aukštesnis;

6.6. mokiniai, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, mokymąsi ir mokymosi pasiekimus.

7. Priėmimo į gimnaziją rezultatai (priėmimas arba nepriėmimas mokytis tėvams (globėjams, rūpintojams) bus skelbiami el. paštu 2021 m. gegužės 10 d.

8. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos tarptautinio bakalaureato (vidurinio ugdymo programa) klases priimami nuo 2021 m. kovo 1 d.

9. Mokiniai mokytis pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą priimami konkurso tvarka:

9.1. gimnazijoje vykdoma matematikos ir anglų k. žinių patikros, grįžusiems iš užsienio, papildomai vykdoma lietuvių kalbos patikra (data ir laikas skelbiami papildomai);

9.2. be konkurso priimami mokiniai, baigę tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (IB Middle Years programme) ir turintys pažymėjimą (IB Middle Years Certificate).

10. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti pateikti šie dokumentai:

10.1. prašymas, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 1 d.;

10.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

10.3. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.

11. Mokinių, kviečiamų mokytis TB1 klasėse, sąrašas skelbiamas iki gegužės 1 d. gimnazijos internetinėje svetainėje : www.didzdvaris.lt

12. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos II (pagrindinio ugdymo II dalies programa), III–IV (vidurinio ugdymo programa) laisvas vietas priimami nuo 2021 m. kovo 1 d.

13. Pirmumo teisė priimant teikiama mokiniui:

13.1. kuris jau mokosi gimnazijoje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;

14. Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

14.1. mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

14.2. gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;

14.3. mokiniai, gyvenantys arčiausiai gimnazijos;

14.4. mokiniai, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, mokymąsi ir mokymosi pasiekimus.

15. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti pateikti šie dokumentai:

15.1. prašymas, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 1 d.;

15.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

15.3. I pusmečio mokymosi pasiekimų pažyma ar/ir I, III kl. baigimo, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;

16. Apie galimybę mokytis II–IV kl. mokiniai informuojami individualiai.

17. Mokinys ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai), neturintys galimybių atvykti į gimnaziją, gali dokumentus atsiųsti nuskanuotus el. paštu daivatr@dg.su.lt

18. Dėl klasių komplektavimo kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui D. Trijonienę tel.: 841 383062, el. paštu daivatr@dg.su.lt, TB koordinatorę R. Tamošiūnienę tel.: 841 525658, el. paštu rima@dg.su.lt.

Choreografinė klasė

Gamtos mokslų klasė