Metų mokytojai

  • 2004 m. pirmąkart už reikšmingus darbus miestui buvo apdovanoti Šiaulių miesto Metų mokytojai – jais tapo choreografijos mokytojai ekspertai Violeta ir Romualdas Laugaliai.
  • 2006 m. už indėlį į šalies mokyklų veiklos tobulinimą, kūrybišką ugdomąją bei metodinę veiklą šalyje ir visuomeninę veiklą matematikos mokytojui ekspertui Vincui Tamašauskui įteiktas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino medalis.
  • 2013 m. Metų mokytojo vardas suteiktas Rasai Zvilnaitei, neformaliojo švietimo mokytojai, Radijo klubo vadovei, ugdančiai mokinių komunikavimo, technines kompetencijas, mokančiai, kaip vesti tiesioginio ir netiesioginio eterio laidas, kaip įrašyti ir sumontuoti tekstą, dirbančiai su savanoriais, atvykusiais iš įvairių užsienio šalių,  kasmet organizuojančiai menų festivalį „Kalbėk, kad galėčiau tave matyti“.
  • 2014 m. šalies Metų mokytojo vardas suteiktas chemijos mokytojai ekspertei Virginijai Savickaitei už  profesionalumą: ji yra sukūrusi savitą chemijos mokymo ir pagalbos mokiniui sistemą, daug dėmesio pamokoje skirianti praktiniams chemijos darbams atlikti, taikanti pažangią metodiką, dirbdama su įvairių gebėjimų mokiniais, už puikius jos mokinių pasiekimus šalies ir miesto olimpiadose, valstybinių egzaminų rezultatus.
  • 2016 m. Metų mokytojo vardas suteiktas muzikos mokytojai metodininkei Ksaverai Mankuvienei už kūrybišku­mą ir ini­cia­ty­vu­mą, įtrau­kiant gimnazijos bend­ruo­me­nę į ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo veik­las, už mokinių bendradarbiavimo ir asmeninių kompetencijų ugdymą jos inicijuotame klasių konkurse „Chorų karai“.
  • 2016 m. pirmąkart buvo organizuoti šalies „Inovatyviausio mokytojo“ rinkimai. Apdovanojimas įteiktas informacinių technologijų mokytojai ekspertei Daivai Bukelytei už norą tobulėti, gebėjimą pamokose taikyti inovatyvius metodus.

Dalios Sabalienės premijos laureatai

Dalia Zita Sabalienė (1939 m. kovo  7 d. Šiauliuose  – 1999 m. sausio 5 d. Šiauliuose) – pedagogė, filologė, Šiaulių miesto visuomenės veikėja.

1961 m. baigė Vilniaus universitetą.

1961 m. pagal paskyrimą pradėjo dirbti Mažeikių internatinėje mokykloje anglų kalbos mokytoja. Nuo 1962 m. Šiaulių 2-osios vidurinės mokyklos mokytoja, nuo 1972 m. – užklasinio darbo organizatorė. 1975 m. pradėjo dirbti Šiaulių 5-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar Didždvario gimnazija) direktoriaus pavaduotoja, o nuo 1980 m. iki mirties tapo šios mokyklos direktore.

1999 m. Didždvario gimnazijos taryba įsteigė Dalios Sabalienės premiją, kurios tikslas – pagerbti direktorės atminimą, įvertinti  asmeninius gimnazijos abiturientų, kurie kandidatuoja į premiją, pasiekimus.

Premija skiriama kiekvienais metais Šiaulių Didždvario gimnazijos abiturientui (-ei), pasiekusiam ryškiausių pasiekimų gimnazijos veiklose (puikūs mokymosi rezultatai, aktyvi, nesavanaudiška visuomeninė, asmeninė veikla,  laimėjimai olimpiadose, konkursuose ir kt.).

Laureatai
Mokinių pasiekimai
Kaštono nominacija

Miesto garbės piliečiai

Violeta ir Romas Laugaliai

Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Jovaro progimnazijos vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvo „Šėltinis“ vadovai Violeta ir Romualdas Laugaliai  2017 metais tapo naujaisiais Šiaulių miesto garbės piliečiais. Miesto meras Artūras Visockas įteikė 35 rožių puokštę – po žiedą už kiekvienus aktyvios veiklos metus Šiaulių miestui.

Choreografijos mokytojai ekspertai kolektyvui vadovauja nuo jo įsikūrimo, 1981 metų. 1983 m.  R. Laugalio iniciatyva Didždvario gimnazijoje suburta pirmoji choreografinė klasė Lietuvoje. Į gyvenimą išleistos 24 „Šėltinio“ abiturientų laidos. „Šėltinis“ reprezentuoja ne tik Šiaulius, bet ir Lietuvą užsienio festivaliuose ir konkursuose, respublikinėse Dainų šventėse tai gausiausiai dalyvaujantis kolektyvas.