Irena Kvedarienė
Visuomenės sveikatos specialistė
Irena Kvedarienė
tel. nr. +370 67250384

108 kabinetas

Darbo laikas:
I, III, V – 8.00 – 15.36 val. ir kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą antradienį – 8.00 – 15.36 val.

1. Rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie mokinių sveikatos būklę;
2. Pateikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;
3. Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės ugdymo įstaigos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus);
4. Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį, atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;
5. Ugdymo įstaigos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
6. Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje;
7. Teikti sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai;
8.  Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje;
9. Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
10. Konsultuoti ugdymo įstaigos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
11. Prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams;
12.  Dalyvauti Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
13. Teikti pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą.

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, yra Šiaulių m. visuomenės sveikatos biuro darbuotojas.
Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras glaudžiai bendradarbiauja su Šiaulių miesto mokyklomis.

Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje LR įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Biuro veiklos pobūdis – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims.

Pagrindinės Biuro veiklos sritys:
1. Visuomenės sveikatos stebėsena ir jos pokyčių analizė.
2. Bendruomenės sveikatos gerinimo ir ligų profilaktikos programų rengimas ir įgyvendinimas.
3. Visuomenės sveikatos stiprinimo ir ugdymo priemonių planavimas ir įgyvendinimas.
4. Pasiūlymų teikimas Steigėjui (Savininkui) planuojant ir įgyvendinant Bendruomenės sveikatinimo programos priemones.
5. Lietuvos sveikatos programoje, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose numatytų sveikatinimo priemonių, valstybinių sveikatos programų įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje;

6. Aplinkos sveikatinimo veiksmų plano priemonių rengimas ir įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje.

7. Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra.

8. Sveikatos mokymas, žinių apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, informacijos apie sveikatinimo priemones ir renginius gyventojams teikimas.

9. Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis sveikatinimo veiklą.

http://www.sveikatos-biuras.lt/