Socialinis pedagogas:

  • padeda mokiniams adaptuotis mokykloje, ugdymosi mokymosi aplinkoje;
  • ugdo mokinių gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais, siekiančiais užtikrinti vaiko ir mokinio saugumą ir teisę į mokslą;

Specialusis pedagogas:

  • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (klasėje ar specialiojo pedagogo kabinete) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno SUP turinčio mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • pataria mokytojams, kaip pritaikyti SUP turintiems mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti pritaikytas ir individualizuotas bendrąsias programas;
  • teikia metodinę pagalbą mokytojams, SUP turinčių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir juos konsultuoja SUP turinčių mokinių ugdymo klausimais.

Psichologas:

  • nustato mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
  • stiprina mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;
  • padeda laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio ugdymo(si) procese;
  • konsultuoja mokinį, turintį asmenybės ir ugdymosi problemų, numato konsultavimo būdus, taiko psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, teikia jiems rekomendacijas ir juos konsultuoja.