Tarptautinio Bakalaureato Diplomo programa (TB DP) – tai dvejų metų trukmės (11-12 kl.) vidurinio ugdymo programa, kurios pagrindinis tikslas – visapusiškai parengti mokinius studijoms aukštojoje mokykloje bei tolesniam gyvenimui. Didždvario gimnazijoje TB Diplomo programa dėstoma anglų kalba.

Misija

Tarptautinio Bakalaureato Organizacijos (TBO) tikslas – ugdyti nuolat žinių siekiančius, išprususius, nuovokius ir dėmesingus aplinkai jaunuolius, kurie suvoktų ir gerbtų kultūrų skirtumus bei padėtų kurti geresnį ir taikesnį pasaulį. Šiam tikslui TBO kartu su mokyklomis, vyriausybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis yra sukūrusi ir nuolat atnaujina ugdymo programas, išsiskiriančias aukštais akademiniais reikalavimais ir patikimu vertinimu. Pagal šias programas dirbančių viso pasaulio Tarptautinio Bakalaureato mokyklų mokiniai skatinami būti aktyviais, rūpestingais, visą gyvenimą besimokančiais žmonėmis, pripažįstančiais, jog ir kitaip manantys gali būti teisūs.

Kodėl verta rinktis:

 • Kiekvienas mokomasis dalykas vertinamas pagal aiškiai aprašytus vertinimo kriterijus
 • Jei mokinio gimtoji kalba nesutampa su programos darbo kalba (anglų), mokinys gali įgyti dvikalbį diplomą (bilingual diploma)
 • Egzaminų užduotys rengiamos vadovaujantis detaliai aprašytomis dalykų programomis, todėl mokiniai žino, kokių klausimų ir uždavinių tikėtis
 • Taikomas kaupiamojo vertinimo principas: galutinius mokomųjų dalykų pažymius lemia ne tik egzaminų rezultatai bet ir vidinio vertinimo darbų, savarankiškai atliktų per mokslo metus, pažymiai
 • Papildomų balų galima gauti už išplėstinį rašinį (Extended Essay) bei žinojimo teorijos (Theory of Knowledge) esė
 • TB DP suteikia įgūdžius, būtinus studijoms aukštojoje mokykloje, o įgytas diplomas atveria duris į geriausius pasaulio ir Lietuvos universitetus. Didždvario gimnazijos TB DP absolventai sėkmingai studijuoja ir yra baigę Harvardo (JAV), Kembridžo (JK), Bokoni (Italija), Sidnėjaus (Australija), Vilniaus Universitetą, Lietuvos sveikatos mokslų, Vytauto Didžiojo ir daugelį kitų prestižinių universitetų.

Ugdymo programa

TB DP yra visuminio ugdymo programa, grįsta nuoseklumu bei vertybiniu ugdymu. Skatinamas holistinis požiūris į mokymąsi, ugdomas bendruomeniškumas bei žingeidumas.

Mokinys privalo studijuoti šešis mokomuosius dalykus. Trys studijuojami aukštesniuoju (angl. – higher level – HL), trys – standartiniu lygiu (angl. – standard level – SL).

Esant būtinybei, yra galimybė studijuoti ir septynis dalykus.

Mokinio individualųjį ugdymo planą sudaro centrinis komponentas bei mokomieji dalykai, pasirinkti iš šių dalykų grupių: gimtosios kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, socialinių mokslų, gamtos ir taikomųjų mokslų, matematikos mokslų, pasirenkamųjų dalykų.

Centrinio komponento dalys:

 • Žinojimo teorija (angl. – Theory of Knowledge) – 100 valandų kursas, mokantis suvokti ir paaiškinti pažinimo esmę, kritiškai įvertinti skirtingus pažinimo būdus ir pažinimo sritis.
 • Išplėstinis rašinys (angl. – Extended Essay) – savarankiškas mokslinis darbas – apie 4000 žodžių rašto darbas – rašomas vienerius metus; tiriamasis klausimas pasirenkamas iš kurio nors vieno studijuojamo dalyko
 • Kūrybai, judumui, tarnystei (angl. – CAS) skiriama po 2 – 3 val. per savaitę: kaip atsvara griežtiems akademiniams reikalavimams, ši programa leidžia mokiniams rinktis popamokinę veiklą pagal pomėgius bei gebėjimus. Mokiniai skatinami imtis iniciatyvos, dirbti grupėmis, išmėginti save naujose veiklose, vertinti savo galimybes bei pasiekimus, suvokti savo, kaip bendruomenės narių, atsakomybę. CAS BLOG’AS

The 6th IB DP convention of Lithuania Vlog by Airidas Brikas

IB’ 13 CAS booklet

IB’16 CAS booklet

Vertinimas

Taikoma septynbalė vertinimo sistema. Visose TB mokyklose ugdymas organizuojamas remiantis vieningais vertinimo kriterijais. Galutinį rezultatą lemia egzaminų, vidinio vertinimo darbų bei už išplėstinį rašynį ir žinojimo teorijos esė gautų balų suma.

Siekiantys įgyti TB DP diplomą, privalo:

 • Iš visų mokomųjų dalykų surinkti ne mažiau nei 24 balus
 • Už mokomuosius dalykus, studijuojamus aukštesniuoju lygiu (HL), surinkti bent 12 balų
 • Už mokomuosius dalykus studijuojamus standartiniu lygiu (SL), surinkti bent 9 balų
 • Už išplėstinį rašinį ir žinojimo teorijos esė gauti ne mažesnį nei „D“ įvertinimą
 • Už mokomuosius dalykus negauti įvertinimo „1“
 • Įvykdyti kūrybiškumo, judumo, tarnystės programos (CAS) reikalavimus
 • Nepažeisti akademinio sąžiningumo taisyklių. Nustačius plagijavimo, sukčiavimo egzaminų metu ar neteisėto bendradarbiavimo atvejį, mokinys išsilavinimą liudijančio dokumento – diplomo – negauna.

Šiaulių Didždvario gimnazija TB Diplomo programą vykdo nuo 2005 m.

TB diplomo programą Lietuvoje taip pat siūlo Vilniaus licėjus, Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje, Kauno Jėzuitų gimnazija, Kauno Erudito licėjus, Vilniaus Erudito licėjus, Kauno Jono Jablonskio gimnazija, Klaipėdos licėjus, Tauragės „Versmės“ gimnazija, Alytaus šv. Benedikto gimnazija, Karalienės Mortos mokykla, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija, VšĮ Vilniaus privati gimnazija.

TB PYP (Primary Years Programme) ir MYP (Middle Years Programme) – Vilniaus tarptautinė mokykla, Klaipėdos licėjus.

TB PYP (Primary Years Programme) – Klaipėdos „Universa Via“ tarptautinė mokykla, Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija.

Daugiau informacijos anglų kalba: https://www.ibo.org/

LRT laida „10 balų“. 2016-01-21

Ką duoda tarptautinio bakalaureato diplomas? Ir kodėl pagal šį modelį ketinama keisti mūsų, nacionalinę, bendrojo ugdymo programą bei valstybinius brandos egzaminus? Pagal Tarptautinio bakalaureato diplomo programą Lietuvoje dirba tik penkios mokyklos: Tarptautinė mokykla Vilniuje, Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus licėjus, Tauragės „Versmės“ gimnazija bei Kauno jėzuitų gimnazija. Tiesa, minėtose gimnazijose, ne visi vyresniųjų, tai yra 11–12 klasių moksleiviai, mokosi pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą. Norinčiųjų mokytis pagal šią programą kiekvienoje šių mokyklų yra gerokai daugiau, tačiau ne visi norintieji patenka. Kodėl mokyklos riboja moksleivių priėmimą į tokias klases? Ir kodėl tiek mažai Lietuvoje yra mokyklų, dirbančių, pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą? Kita vertus, kodėl ne visi besimokiusieji pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą sėkmingai išlaiko egzaminus ir gauna diplomus? Kuo skiriasi mokymasis tarptautinio bakalaureato klasėje nuo mokymosi klasėje, dirbančioje pagal nacionalinę ugdymo programą? Laidoje dalyvaus Tarptautinės mokyklos Vilniuje mokytojas Kęstutis Balynas bei studentas, buvęs Šiaulių Didždvario gimnazijos tarptautinio bakalaureato diplomo programos mokinys ir absolventas Martynas Jaugelavičius.