Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų), mokytojų pastangas svarbiausiems gimnazijos tikslams numatyti, uždaviniams spręsti.
Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių – 5 mokiniai, 5 mokytojai, 5 mokinių tėvai.
Gimnazijos tarybos funkcijos:
 • nustatyti gimnazijos veiklos perspektyvą, pagrindines darbo kryptis;
 • aprobuoti Gimnazijos veiklos programą, šiuos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką;
 • aptarti siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos organizavimo;
 • mokytojų tarybos teikimu spręsti mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;
 • svarstyti naujų gimnazijos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
 • inicijuoti vietos bendruomenės, šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą;
 • svarstyti gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoti ir kontroliuoti lėšų paskirstymą, prižiūrėti gimnazijos ūkinę-finansinę veiklą;
 • skirti atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir deleguoti savo atstovą stebėtojo teisėmis į viešo konkurso vadovo vietai užimti komisiją;
 • sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.
Gimnazijos taryba 
Vardas, pavardė Pareigos
Renata Jarašūnienė Gimnazijos tarybos pirmininkė,
III kl. mokinio mama
Alla Chvostova Anglų k. mokytoja
Danguolė Naraveckienė Socialinė pedagogė
Daiva Bukelytė IT mokytoja
Jolanta Valančienė Lietuvių k. mokytoja
Sniegina Raubaitė Geografijos mokytoja
Vitalija Stonienė IV kl. mokinio mama
Asta Kundrotienė II kl. mokinio mama
Vytautas Karvelis IV kl. mokinio tėvas
Aneta Korzynė I kl. mokinio mama
Liepa Rubikaitė III kl. mokinys
Kamilė Bagučianskaitė III kl. mokinė
Šarūnas Laurinavičius IV kl. mokinys
Aistė Roznytė I kl. mokinė
Ieva Poniulaitytė II kl. mokinė

Mokytojų taryba

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų bendriesiems ir profesiniams ugdymo klausimams spręsti. Tarybą sudaro gimnazijos direktorius, pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese  dalyvaujantys asmenys.

PAGRINDINĖS MOKYTOJŲ TARYBOS FUNKCIJOS:

 1. Diskutuoja ir teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginio, metinio veiklos planų, ugdymo plano parengimo ir jų įgyvendinimo.
 2. Aptaria ugdymo(si), mokymo(si) pasiekimų, brandos egzaminų kokybę, vidaus audito rezultatus.
 3. Analizuoja įvairių tyrimų, susijusių su ugdymu, duomenis, priima sprendimus dėl veiklos kokybės tobulinimo.
 4. Diskutuoja ir teikia siūlymus dėl mokinių pasiekimų vertinimo, pedagoginės veiklos tobulinimo.
 5. Aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, pagalbos teikimo būdus.
 6. Renka atstovus į gimnazijos tarybą, mokytojų atestacijos komisiją, bendruomenės telkimo grupę.

IA klasė – Lolita Putramentienė

IG klasė – Jurgita Adomaitienė

IM klasė – Jolanta Staškuvienė

IP klasė – Aneta Grabauskaitė Korzynė

IS klasė – Daiva Andrikaitytė

IIA klasė – Šarlota Kriaučiūnienė, Jurgita ir Darius Kavaliauskai, Sigita Saulutė Januškienė

IIG klasė – Lina Juozapaitytė, Raselė Zdanienė, Sandra Kačinskienė

IIM klasė – Darius Dovydavičius, Asta Railienė, Daiva Juknienė

IIY klasė – Aldona Jaugelienė, Jordana Kurtinaitienė, Inga Sungailienė

IIP klasė – Asta Kundrotienė, Sandra Takuševičienė, Milda Kubiliūnaitė

IIS klasė – Daiva Butkevičienė, Jūratė Klimavičienė, Giedrius Vaiktus

III A klasė

Pirmininkė – Jūratė Jokubauskienė

Pavaduotoja – Aušra Girininkienė

III B klasė

Pirmininkė – Žana Januševičienė

Pavaduotoja – Vaida Karbočienė

III C klasė

Pirmininkė – Silvija Ferensienė

Pavaduotoja – Roma Liaudanskienė

III D klasė

Pirmininkė – Gintarė Bubelienė

Pavaduotoja – Alvijana Plekavičienė

III E klasė

Pirmininkė – Daina Grigaitienė

Pavaduotoja – Aušra Pliuskuvienė

TB1 klasė

Pirmininkė – Joana Gaidamavičienė

Pavaduotoja – Liudmila Urbonienė

IVA klasė – Neringa Pocevičė

IVB klasė – Eglė Gružauskienė

IVC klasė – Nerijus Saprončikas

IVD klasė – Vilma Bružienė

TB2 klasė – Eglė Gaupšienė

Mokinių savivalda

Mokinių savivaldą sudaro seniūnų taryba, prezidento valdyba, prezidentas.
Seniūnų taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija. Seniūnų tarybą sudaro I–IV gimnazijos klasių seniūnai. Seniūnų tarybos kadencija – vieneri metai.
Mokinių prezidentas renkamas visuotiniu slaptu balsavimu. Prezidento kadencija – 2 (dveji) metai. Rinkimai laikomi įvykusiais, jei juose dalyvauja 50 procentų I–IV gimnazijos klasių mokinių.
Mokinių prezidento valdybą sudaro 5 mokiniai. Prezidento valdybą renka seniūnų taryba ir prezidentas. Prezidento valdyba renkama du mokinius pasiūlius seniūnų tarybai ir du – prezidentui. Prezidento valdyba renkama vieneriems metams. Prezidento valdybos nariai – Gimnazijos tarybos nariai.
Gimnazijos mokinių savivaldos institucijų funkcijos:
 • atstovauti visoms gimnazijos mokinių interesų grupėms, išreikšti ir ginti jų interesus, teise.
 • koordinuoti visų mokinių savivaldos institucijų veiklą, pagal kompetenciją inicijuoti ir organizuoti mokinių popamokinį ugdymą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;
 • tvirtinti mokinių savivaldos institucijų nuostatus, kodeksus, įstatus ir kitus mokinių savivaldą įteisinančius dokumentus;
 • inicijuoti ir mokinių vardu pasirašyti susitarimus su gimnazijos administracija, kitomis savivaldos institucijomis, su kitų gimnazijų, mokyklų, šalies mokinių savivaldos institucijomis;
 • inicijuoti mokinių elgesio taisyklių kūrimą, svarstymą ir priėmimą, prižiūrėti jų laikymąsi;
 • inicijuoti mokinių laikraščių leidybą;
 • priimti sprendimus dėl visos gimnazijos savivaldos institucijų ar mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo.
Savivalda Facebook

Gimnazijos mokinių seimo prezidentė Algita Armalaitė, II kl. mokinė.

Gimnazijos mokinių seimo pirmininkė Simona Mickutė, III kl. mokinė.

MOKINIŲ SEIMAS 2021 – 2022 M. M

MOKINIO VARDAS, PAVARDĖ KLASĖ PAREIGOS
Algita Armalaitė II Mokinių seimo prezidentė
Simona Mickutė III Mokinių seimo pirmininkė
Lukas Šateika III Mokinių seimo narys
Daina Zalogaitė III Mokinių seimo narė
Gustė Kriaučiūnaitė II Mokinių seimo narė
Barbora Bakutytė II Mokinių seimo narė
Greta Jokimčiūtė II Mokinių seimo narė
Aistė Roznytė II Mokinių seimo narė
Paulina Grudikytė II Mokinių seimo narė
Kotryna Matuliokaitė I Mokinių seimo narė
Emilija Sarapinaitė I Mokinių seimo narė
Viltė Rimkutė I Mokinių seimo narė
Gabija Lekavičiūtė I Mokinių seimo narė
MOKINIO TAISYKLĖS