Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų), mokytojų pastangas svarbiausiems gimnazijos tikslams numatyti, uždaviniams spręsti.
Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių – 5 mokiniai, 5 mokytojai, 5 mokinių tėvai.
Gimnazijos tarybos funkcijos:
 • nustatyti gimnazijos veiklos perspektyvą, pagrindines darbo kryptis;
 • aprobuoti Gimnazijos veiklos programą, šiuos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką;
 • aptarti siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos organizavimo;
 • mokytojų tarybos teikimu spręsti mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;
 • svarstyti naujų gimnazijos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
 • inicijuoti vietos bendruomenės, šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą;
 • svarstyti gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoti ir kontroliuoti lėšų paskirstymą, prižiūrėti gimnazijos ūkinę-finansinę veiklą;
 • skirti atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir deleguoti savo atstovą stebėtojo teisėmis į viešo konkurso vadovo vietai užimti komisiją;
 • sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

Gimnazijos tarybos nariai:
Alla Chvostova, mokytoja;
Laura Gerulė, soc. pedagogė;
Daiva Bukelytė, mokytoja;
Jolanta Valančienė, mokytoja;
Sniegina Raubaitė, mokytoja;
Akvilė Armalienė, mama III kl.;
Asta Kundrotienė, mama IV kl.;
Goda Juciūtė Gaigalė, mama II kl.;
Simonas Strelcovas, tėvas II kl.
Valdas Parnarauskas, tėvas I kl.;
Algita Armalaitė, III kl. mokinė;
Rūta Poškevičiūtė, II kl. mokinė;
Aistė Roznytė, III kl. mokinė;
Simona Mickutė, IV kl. mokinė;
Marius Zajauskas, I kl. mokinys.

Mokytojų taryba

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų bendriesiems ir profesiniams ugdymo klausimams spręsti. Tarybą sudaro gimnazijos direktorius, pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese  dalyvaujantys asmenys.

PAGRINDINĖS MOKYTOJŲ TARYBOS FUNKCIJOS:

 1. Diskutuoja ir teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginio, metinio veiklos planų, ugdymo plano parengimo ir jų įgyvendinimo.
 2. Aptaria ugdymo(si), mokymo(si) pasiekimų, brandos egzaminų kokybę, vidaus audito rezultatus.
 3. Analizuoja įvairių tyrimų, susijusių su ugdymu, duomenis, priima sprendimus dėl veiklos kokybės tobulinimo.
 4. Diskutuoja ir teikia siūlymus dėl mokinių pasiekimų vertinimo, pedagoginės veiklos tobulinimo.
 5. Aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, pagalbos teikimo būdus.
 6. Renka atstovus į gimnazijos tarybą, mokytojų atestacijos komisiją, bendruomenės telkimo grupę.

Mokinių savivalda

Mokinių savivaldą sudaro seniūnų taryba, prezidento valdyba, prezidentas.
Seniūnų taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija. Seniūnų tarybą sudaro I–IV gimnazijos klasių seniūnai. Seniūnų tarybos kadencija – vieneri metai.
Mokinių prezidentas renkamas visuotiniu slaptu balsavimu. Prezidento kadencija – 2 (dveji) metai. Rinkimai laikomi įvykusiais, jei juose dalyvauja 50 procentų I–IV gimnazijos klasių mokinių.
Mokinių prezidento valdybą sudaro 5 mokiniai. Prezidento valdybą renka seniūnų taryba ir prezidentas. Prezidento valdyba renkama du mokinius pasiūlius seniūnų tarybai ir du – prezidentui. Prezidento valdyba renkama vieneriems metams. Prezidento valdybos nariai – Gimnazijos tarybos nariai.
Gimnazijos mokinių savivaldos institucijų funkcijos:
 • atstovauti visoms gimnazijos mokinių interesų grupėms, išreikšti ir ginti jų interesus, teise.
 • koordinuoti visų mokinių savivaldos institucijų veiklą, pagal kompetenciją inicijuoti ir organizuoti mokinių popamokinį ugdymą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;
 • tvirtinti mokinių savivaldos institucijų nuostatus, kodeksus, įstatus ir kitus mokinių savivaldą įteisinančius dokumentus;
 • inicijuoti ir mokinių vardu pasirašyti susitarimus su gimnazijos administracija, kitomis savivaldos institucijomis, su kitų gimnazijų, mokyklų, šalies mokinių savivaldos institucijomis;
 • inicijuoti mokinių elgesio taisyklių kūrimą, svarstymą ir priėmimą, prižiūrėti jų laikymąsi;
 • inicijuoti mokinių laikraščių leidybą;
 • priimti sprendimus dėl visos gimnazijos savivaldos institucijų ar mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo.
Savivalda Facebook

 KLASIŲ SAVIVALDA

I-IV klasių seniūnai

 

I A klasė Seniūnė – Emilija Jakubėnaitė. Pavaduotojas – Marius Zajauskas.

I G klasė Seniūnė –  Elinga Rimkutė. Pavaduotoja – Ugnė Stulpinaitė.

I Y klasė Seniūnė – Radvilė Skauminaitė. Pavaduotoja  – Kamilė Laureckaitė.

I M klasė Seniūnas – Martynas Skiutė. Pavaduotojas – Gustas Gedminas.

I P klasė Seniūnas – Paulius Skačkauskas. Pavaduotoja – Auksė Kazakaitytė

IIa  klasė Seniūnė – Rūta Poškevičiūtė. Pavaduotoja – Viktorija Jokubaitytė.

IIg  klasė Seniūnas –Torinas Jukna. Pavaduotoja – Kotryna Vilčiauskaitė.

IIm  klasė Seniūnė –Kotryna Bagaravičiūtė.  Pavaduotoja – Saulė Rasilkaitė.

IIp  klasė Seniūnė –Elžbieta Lukoševičiūtė, Pavaduotoja – Dileta Kazelskytė

IIy  klasė Seniūnė –Kotryna Matuliokaitė, Pavaduotoja – Gabija Lekavičiūtė

IIIa klasė Seniūnė –Deivė Stočkutė

IIIb klasė Seniūnas –Mykolas Kazanavičius

IIIc klasė Seniūnas –Matas Gabriūnas

IIIe klasė Seniūnas –Kristupas Mažučiūnas

IIId klasė Seniūnas –Ignas Balčiūnas

TB1 klasė Seniūnė –Saulė Kaikarytė

IVb klasė Seniūnė –Sanita Juozapaitytė

TB2 klasė Seniūnas – Neilas Beniušis

Gimnazijos mokinių seimo prezidentė Algita Armalaitė, III kl. mokinė.

Gimnazijos mokinių seimo pirmininkė Simona Mickutė, IV kl. mokinė.

MOKINIŲ SEIMAS
2022 – 2023 m. m.

 1. Algita Armalaitė (mokinių prezidentė, III klasė)
 2. Simona Mickutė (mokinių seimo pirmininkė, IV klasė)
 3. Lukas Šateika (IV klasė)
 4. Daina Zalogaitė (IV klasė)
 5. Aistė Roznytė (III klasė)
 6. Greta Jokimčiūtė (III klasė)
 7. Viltė Butkutė (III klasė)
 8. Paulina Grudikytė (III klasė)
 9. Gerda Gintalaitė (II klasė)
 10. Viktorija Jokubaitytė (II klasė)
 11. Gabija Lekavičiūtė (II klasė)
 12. Kotryna Matuliokaitė (II klasė)
 13. Viltė Rimkutė (II klasė)
 14. Emilija Sarapinaitė (II klasė)
 15. Artėmijus Čikalovas (I klasė)
 16. Titas Poškevičius (I klasė)
 17. Žygimantas Arminas Zykas (I klasė)

Savivaldos komitetai

1. Emocinio saugumo komitetas

2. Rinkodaros komitetas

3. Renginių organizavimas

4. Komunikacijos ir marketingo komitetas

5. Sveikatingumo ir prevencijos komitetas

MOKINIO TAISYKLĖS