Erasmus+ projektas „Towards EduActive Teaching and Career Guidance“ šių metų rugpjūčio 30 d. sukvietė mokytojus iš Lietuvos į baigiamąją, respublikinę metodinę-praktinę  konferenciją „Aktyvus mokymas(is): savęs pažinimo bei ugdymo karjerai būdai (pagal Erasmus+ projekto Towards EduActive Teaching and Career Guidance veiklas).

Konferencijos dalyvius pasveikino Didždvario gimnazijos direktorius Vitalis Balsevičius, projekto koordinatorius Peter Huray, Otvorená Hra o. z. (Slovakija) pristatė projekto idėją ir nuveiktus darbus. Projekto  dalyvės, gimnazijos anglų kalbos mokytojos: Iveta Gutauskienė, Inga Stonienė, Daiva Oss, ir kuratorė Jomantė Slavinskaitė pasidalijo mokymuose įgyta patirtimi, organizavo veiklas pagal projekto metu ekspertų sukurtų pamokų planus, su Lietuvos mokytojais bei karjeros specialistais diskutavo apie tai, kaip veiklos gali padėti mokiniams sėkmingiau įsilieti į darbo rinką ar pasirinkti profesiją. Konferencijos svečiai: Roman Šarpanov,  Šiaulių techninės kūrybos centro direktorius, neformalaus ugdymo ekspertas, LEGO Serious Play ir Design Sprint sertifikuotas ekspertas, bei Renata Dambrauskaitė-Pėželienė, VšĮ „Sostinės vaikų ir jaunimo centro” jaunimo skyriaus vadovė, NVŠ išorės vertintoja, pristatė savo požiūrį bei pasidalijo praktika apie mokinių kompetencijų tobulinimą naudojant įvairesnes, „kitokias“ technikas bei metodus.

Trejus metus aktyviai vykdytas Erasmus+ projektas  „Towards EduActive Teaching and Career Guidance2020-1-SK01-KA201-078399 “ Didždvario gimnazijoje pradėtas 2020 m. rugsėjo 1 d. Jį koordinavo tuo metu gimnazijoje dirbusi Sonata Dedūraitė, stebėsenos poskyrio vedėja. Projekto partneriais tapo  Otvorená Hra o. z. (Slovakija), Centre for International Learning and Leadership (Jungtinė Karalystė), Cirkevna spojena skola (Slovakija), Omerli Development and Initiative Association (Turkija), Ergün Öner Mehmet Öner Anadolu Lisesi (Turkija).

Dėl Covid pandemijos keletas projekto partnerių susitikimų vyko nuotoliniu būdu ir tik 2021 m. rugsėjo 28 d. – spalio 1 dienomis Šiaulių Didždvario gimnazijoje įvyko pirmasis „gyvas“ susitikimas, kuriame mokytoja I. Stonienė ir poskyrio vedėja S. Dedūraitė organizavo  mokymus „Life and Practice of Formal Education at High Schools“, kuriame kartu su dalyviais analizavo Lietuvos, Slovakijos, Turkijos ir Jungtinės Karalystės švietimo sistemas, aptarė švietimą reglamentuojančius dokumentus ir švietimo organizavimui keliamus reikalavimus. Susitikime buvo numatytos gairės, parengti klausimynai apie mokymo proceso turinį, jo daromą įtaką formuojant mokinių praktinius, gyvenimiškus įgūdžius bei jų svarbą besivystančiai asmenybei.

Kituose koordinatorių susitikimuose, kurie vyko Slovakijoje ir Jungtinėje Karalystėje, buvo analizuojamos klausimynų išvados, aptartos pamokų, užsiėmimų temos bei būdai, kaip turės atrodyti projekto produktas, t. y. parengti 74 pamokų, kuriose bus lavinami mokinių lyderystės, iniciatyvumo, matematinio raštingumo, derybų, gebėjimo dirbti komandoje, kritinio mąstymo, problemų sprendimo bei vertybių formavimo įgūdžiai, planai. Daug dėmesio skirta mokomųjų planų dizainui, pagalbinės medžiagos mokytojams rengimui.

Mokymai,  į kuriuos vyko gimnazijos projekto dalyvės, organizuoti Mardin mieste, Turkijoje, bei Snina mieste, Slovakijoje. Mokymuose buvo išbandytos mokymo strategijos, diskutuota dėl pamokų/užsiėmimų planų,  diskutuota apie neformaliojo ugdymo veiklų integravimo pamokose galimybes. Pagrindinis mokymų tikslas – paruošti mokytojus dirbti pagal ekspertų parengtus planus.

Remdamiesi mokytojų išsakytomis pastabomis, projekto ekspertai iš Otvorená Hra o. z. (Slovakija), Centre for International Learning and Leadership (Jungtinė Karalystė), Omerli Development and Initiative Association (Turkija) parengtą neformaliojo švietimo veiklų bei pamokų planų paketą koregavo, parengė du leidinius mokytojams, t. y. mokomąją knygą, kurioje mokytojas galės rasti visą medžiagą – užsiėmimų planus bei veiklų vadovą, kaip organizuoti pamokas.

Baigiamajame projekto susitikime, kuris vyko Bodrume, Turkijoje, dalyviai pripažino, jog ekspertų sukurtos veiklos leido mokytojams į ugdymo procesą pažvelgti „kitu kampu“, suvokti, jog reikia ieškoti įvairesnių bei efektyvesnių būdų. Mokiniui nebeužtenka tik žinoti taisykles bei mokėti jas taikyti. Norint sėkmingai įsilieti į darbo rinką, jam tenka kritiškai mąstyti, būti atsakingam, tolerantiškam, gebėti prisitaikyti prie gyvenimiškų situacijų, išsakyti argumentuotą nuomonę. Sukurti ekspertų pamokų planai – tai pagalba mokytojui siekti, jog mokiniai taptų atviri, atsakingi, vertinantys kitokią nuomonę, planuojantys savo ateitį piliečiai.

Inga Stonienė, projekto dalyvė