2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. TIKSLAS. Kokybiško visuminio ugdymo, įgyvendinant Geros mokyklos koncepciją, Tarptautinio bakalaureato organizacijos programos standartus, organizavimas telkiant mokyklos bendruomenę.

1.1. Užtikrinti mokinio asmeninę ūgtį ir pažangą.

1.2. Įgyvendinti tiriamąjį, kūrybinį, interpretacinį ugdymąsi.

1.3. Tobulinti mokyklos bendruomenės narių kompetencijas, kuriant įtraukiantį ugdymo(si) turinį.

1.4. Vykdyti nuoseklų bendradarbiavimą su miesto, šalies ir tarptautiniais partneriais, įgyvendinti projektus.

2. TIKSLAS. Modernios, saugios ir draugiškos aplinkos kūrimas ir puoselėjimas.

2.1. Teikti veiksmingą pedagoginę, socialinę, psichologinę pagalbą gimnazijos bendruomenės nariams.

2.2. Telkti bendruomenės narius užtikrinant emocinį saugumą.

2.3. Kurti modernią, saugią, higienines sąlygas atitinkančią mokymo(si) aplinką.

2019 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. TIKSLAS. Įgyvendinti kokybišką visuminį ugdymą.

1.1. Tobulinti mokinių pasiekimų vertinimą.

1.2. Tobulinti tiriamąjį, kūrybinį, interpretacinį mokymąsi.

1.3. Užtikrinti įgyvendinamų programų sąsajas.

1.4. Vykdyti nuoseklų bendradarbiavimą su miesto, šalies ir tarptautiniais partneriais.

2. TIKSLAS. Skatinti pedagogų kvalifikaciją.

2.1. Tobulinti mokymą(si) virtualiose ugdymosi aplinkose.

2.2. Gerinti vadovavimo mokymuisi kokybę.

2.3. Plėtoti pedagogų lyderystės kompetenciją.

3. TIKSLAS. Kurti ir puoselėti modernią, saugią aplinką.

3.1. Tobulinti pagalbos mokiniui sistemą.

3.2. Modernizuoti ugdymosi aplinkas gimnazijoje.