2020 m. rugsėjo 1 d. pradėtas įgyvendinti trijų metų Erasmus+ programos projektas: „Towards EduActive Teaching and Career Guidance“. Projekto partneriai:  Otvorená Hra o. z. (Slovakija), Centre for International Learning and Leadership (Jungtinė Karalystė), Cirkevna spojena skola (Slovakija), Omerli Development and Initiative Association (Turkija), Ergün Öner Mehmet Öner Anadolu Lisesi (Turkija).

Dėl Covid pandemijos keletas projekto partnerių susitikimų buvo organizuota nuotoliniu būdu ir tik šiais mokslo metais, atšaukus dėl karantino apribojimus, galėjome rengti kontaktinius susitikimus bei mokymus. 2021 m. rugsėjo 28 d. – spalio 1 d. gimnazijoje mokytoja Inga Stonienė ir poskyrio vedėja Sonata Dedūraitė organizavo projekto mokymus „Life and Practice of Formal Education at High Schools“. Mokymuose analizuotos Lietuvos, Slovakijos, Turkijos ir Jungtinės Karalystės švietimo sistemos, aptarti švietimą reglamentuojantys įstatymai ir švietimo organizavimui keliami reikalavimai. Daug dėmesio skirta pamokos struktūros ir planavimo analizei, gilintasi į mokytojų patiriamus iššūkius organizuojant pamoką, planuojant bei organizuojant mokinių įsivertinimą. Susitikimo metu numatytos gairės, parengti klausimynai mokyklų vadovams, tėvams bei mokiniams apie mokymo proceso turinį, jo įtaką formuojant mokinių praktinius, gyvenimiškus įgūdžius bei jų svarbą besivystančiai asmenybei.

2022 m. vasario 13-16 dienomis mokytoja Inga Stonienė ir poskyrio vedėja Sonata Dedūraitė pristatė mokinių, jų tėvų (globėjų), bei mokyklos vadovo klausimynų išvadas Slovakijoje, Banska Bystrica mieste vykusiame tarptautiniame partnerių susitikime. Pristatymų metu išryškėjo, jog planuojant bei organizuojant ugdymą stokojama dėmesio „minkštųjų įgūdžių“ (angl. „soft skills“) lavinimui, partneriai nusimatė gaires, aptarė temas bei būdus, kaip bus siekiami užsibrėžti ugdymo tikslo.

Mokymai mokytojams į kuriuos vyko anglų kalbos mokytojos I. Stonienė, I. Gutauskienė, kuratorė J. Slavinskaitė ir gimnazijos poskyrio vedėja S. Dedūraitė organizuoti 2022 m. kovo 28- balandžio 1 dienomis Mardin mieste, Turkijoje (C2 – Experiential education training for teachers). Mokymų metu išbandytos strategijos, diskutuota dėl pamokų/ užsiėmimų planų, lankytasi Turkijos mokykloje „Mehmet Kavak Lisesi“, kur stebėta keletas pamokų, kalbėtasi su mokiniais , mokytojais bei administracija. Mokymų dalyviai parsivežė ekspertų sukurtų pamokų planų, kuriuos išbandė šiais metais užsiėmimuose su gimnazijos mokiniais.

Artimiausias projekto dalyvių susitikimas numatytas 2022 m. rugsėjo pradžioje Snina mieste, Slovakijoje. Tai bus praktinis seminaras mokytojams.

Planuojama, kad kitų mokslo metų pabaigoje turėsime projekto galutinį produktą: mokomąją knygą, kurioje mokytojas galės rasti visą medžiagą – užsiėmimų planus bei gidą, kaip organizuoti pamokas, leisiančias mokiniams įgyti žinių ir įgūdžių reikiamų ateities karjerai.

Inga Stonienė, anglų k. mokytoja

Radijo klubo interviu su projekto koordinatoriumi Peter Huray, Otvorená Hra o. z. (Slovakija), kalbino Danas Šidlauskas, IIP kl. mokinys. Interviu transliuotas radijo stotyje Radijo klubas 2021 m. spalio 6 d.

Mokymai mokytojams „Towards EduActive Teaching and Career Guidance“

2022 m. rugsėjo 12–16 dienomis anglų kalbos mokytojos: Inga Sto-nienė, Iveta Gutauskienė, Daiva Oss, ir kuratorė Jomantė Slavinskaitė dalyvavo Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projekto „Towards EduActive Teaching and Career Guidance“ mokymuose „Experiential education training for teachers“ Snina mieste, Slovakijoje. Mokymuo-se analizuotos neformaliojo ir formaliojo ugdymo veiklų integravimo pamokose galimybės, nauda  ne tik mokinių mokymosi rezultatams, bet ir minkštųjų įgūdžių (angl. soft skills) lavinimui, kurie yra neatsiejama sėkmingo karjeros planavimo dalis. Pagrindinis mokymų tikslas – parengti mo-kytojus padėti mokiniui suvokti, kaip įsitvirtinti darbo rin-koje, ugdyti jo gebėjimą analizuoti savo įgūdžius, formuoti požiūrį.

Mokymuose mokytojai iš Didždvario gimnazijos, Cirkevna spojena skola (Slovakija) ir Ergün Öner Mehmet Öner Ana-dolu Lisesi (Turkija) turėjo galimybę praktiškai išbandyti pamokų planus bei veiklas. Ekspertai Ben Holland,Trevor Keough (Centre for International Learning and Leadership, Jungtinė Karalystė), Michal Šoltes,Peter Huray (Otvorená Hra o. z., Slovakija) bei Berat Ezel, M. Akgul (Omerli Deve-lopment and Initiative Association, Turkija) pristatė savo pamokų planus, organizavo veiklas, konsultavo mokytojus bei ieškojo galimybių sukurtiems pamokų planams tobulinti.

Mes (kaip ir Slovakijos, Turkijos mokytojai) vedėme po dvi pamokas Slovakijoje, Cirkevna spojena skola. Gavus moki-nių grįžtamąjį ryšį, buvo analizuotos galimybės praturtinti formalųjį ugdymą neformaliajame švietime įgytais meto-dais. Mokytojams tai buvo didelis iššūkis, nes jie praktiškai turėjo pritaikyti neformalaus ugdymo veiklas, vesti visiškai skirtingos struktūros pamokas, diskutuoti su mokiniais apie užsienio šalies darbo rinkos ypatumus bei adaptuotis vi-siškai skirtingoje aplinkoje. Mokytoja Inga Stonienė moky-tojams bei ekspertams pristatė vestą pamoką Lietuvoje, pasidalijo įžvalgomis bei pristatė Didždvario gimnazijos IIG klasės mokinių kūrybinius darbus. Savo nuveiktais darbais taip pat pasidalijo mokytojai iš Slovakijos bei Turkijos.

Projekto veiklos leido mokytojams į ugdymo procesą pa-žvelgti „kitu kampu“, suvokti, jog reikia ieškoti įvairesnių bei efektyvesnių būdų. Mokiniui nebeužtenka tik žinoti taisykles bei mokėti jas taikyti. Norint sėkmingai įsilieti į darbo rinką, mokiniui tenka kritiškai mąstyti, būti atsakin-gam, tolerantiškam, gebėti prisitaikyti prie gyvenimiškų situacijų, išsakyti argumentuotą nuomonę. Sukurti eksper-tų pamokų planai – tai pagalba mokytojui siekti, jog moki-niai taptų atviri, atsakingi, vertinantys kitokią nuomonę, planuojantys savo ateitį piliečiai.

Remdamiesi mokytojų išsakytomis pastabomis, projekto ekspertai iš Otvorená Hra o. z. (Slovakija), Centre for Inter-national Learning and Leadership (Jungtinė Karalystė), Omerli Development and Initiative Association (Turkija) parengtą neformaliojo švietimo veiklų bei pamokų planų paketą koreguos ir tik tada jis bus pilotuojamas Didždvario gimnazijoje, Cirkevna spojena skola (Slovakija), Ergün Öner Mehmet Öner Ana-dolu Lisesi (Turkija) mokyklose.

Inga Stonienė, anglų k. mokytoja