ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA

 PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ ĮGYVENDINIMAS

 

 1. Gimnazijos bendruomenės nariai laikosi asmeninės higienos (įeidami į gimnaziją, dezinfekuojasi rankas, valgykloje, tualete su muilu nusiplauna rankas ir kt.).
 2. Gimnazijos bendruomenės nariai, kuriems pasireiškia karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai, nedelsiant yra izoliuojami. Jei tai mokinys, informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai).
 3. Tėvai, pastebėję ligų požymius (pvz., karščiavimą, kosulį, pasunkėjusį kvėpavimą), informuoja klasių kuratorių ir užtikrina, kad vaikas nedalyvautų pamokose.
 4. Tėvai, kurie kartu su vaikais grįžo iš kelionės ir jiems privaloma izoliacija, informuoja klasių kuratorių ir užtikrina, kad vaikas nedalyvautų pamokose.
 5. Pašaliniai asmenys į gimnaziją neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie teikia mokyklai paslaugas.
 6. Esant įtarimui, kad gimnazijos bendruomenės narys serga, pamatuojama temperatūra.
 7. Ribojant mokinių srautų kontaktą, mokiniai į gimnaziją įeina pro keturis įėjimus (vadovaujasi „Įėjimo į mokyklą planu“), juda koridoriais ir išeina vadovaudamiesi „Mokinių judėjimo krypčių žemėlapiu“.
 8. Judėjimas gimnazijoje vyksta dešine puse.
 9. Visi bendruomenės nariai gimnazijos patalpose (koridoriuje, klasėje) dėvi kaukes.
 10. Pamokos vyksta pagal koreguotą darbo laiką: III–IV kl. mokiniams pamokų pradžia – 8.20 val., I–II kl. mokiniams – 8.30 val. Pertraukų laikas yra skirtingas.
 11. Pamokos vyksta be skambučių.
 12. Valgykloje mokiniai maitinasi skirtingu laiku: I–II kl. mokinių pietų pertrauka – 11.05–11.35 val., III–IV kl. – 12.05–12.35 val.
 13. Atsineštą maistą mokiniai gali valgyti valgykloje jiems skirtu laiku: I–II kl. mokiniai –  20–12.40 val., III–IV kl. – 11.00–11.20 val.
 14. Mokiniai ir pedagogai, stovėdami valgykloje eilėje, dėvi kaukes, nusiimti jas galima tik pradėjus valgyti.
 15. Gamtos m. laboratorijose mokiniai praktikos darbus atlieka dėvėdami kaukes, pirštines ir vienkartinius chalatus.
 16. Mokytojai parengia kiekvienos mokomos klasės (srauto, grupės) mokinių sėdėjimo klasėje planą.
 17. Be mokytojo leidimo mokiniai neturi teisės nei išeiti iš klasės, nei į ją įeiti.
 18. Po pamokos, mokiniams išėjus iš klasės, mokytojas išvėdina klasę, nuvalo dažnai liečiamus paviršius, naudotas priemones.
 19. Švietimo pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, profesijos patarėjas, kuratoriai) konsultacijas teikia individualiai ar dirba su viena klase.
 20. Apie saugų elgesį ir atsakomybę mokiniai informuojami rugsėjo mėn. organizuotose administracijos susirinkimuose, klasių valandėlėse, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) – per Tamo dienyną, tėvų susirinkimus, gimnazijos internetinę svetainę, pedagogai – Mokytojų tarybos posėdyje.