Per mokinių Pavasario atostogas mokiniai, be abejo, atostogavo, o pedagogai dalyvavo Metodinės tarybos ir Mokytojų tarybos posėdžiuose, vadovai ir pagalbos specialistai rinkosi prie apskritojo stalo, mokytojai koregavo ilgalaikius planus, dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, matematikos, lietuvių k., istorijos, biologijos, chemijos ir ekonomikos mokytojai ruošėsi abiturientų konsultacijoms.

Metodinės tarybos posėdyje „Mokinių poreikių tenkinimas“ pedagogai analizavo besibaigiančių mokslo metų ugdymo plano įgyvendinimo sėkmes ir tobulintinas veiklas, aptarė būsimų mokslo metų tikslus, kalbėjosi apie pedagogų veiklos įsivertinimo formas, bandomųjų VBE tikslingumą ir kt. Mokytojų tarybos posėdyje „Mokinio kompetencijų tobulinimas siekiant jo asmeninės pažangos“ mokytojų komanda (Rima Tamošiūnienė, Rūta Alminienė, Janina Dombrovskienė, Jolanta Valančienė) pristatė projekto „Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimas (angl. Action research)“ veiklas, mokinių nuomones apie viešojo kalbėjimo įgūdžių formavimąsi, organizavo pedagogų darbą grupėmis, pateikė rekomendacijas.

Taigi, pedagogai, dalindamiesi  gerąja patirtimi, dalyvaudami diskusijose, kartu priimdami sprendimu, stiprina bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją.

Audronė Saldauskienė, direktoriaus pavaduotoja