Gruodžio 22 d. lietuvių k., matematikos, istorijos, geografijos ir IT mokytojai dalyvavo projekto „Eduka klasė“ seminare „Mišraus mokymo(si) modelio taikymas ugdymo(si) procese“, kurį vedė Olivija Saranienė, projekto „Lyderių laikas“ koordinatorė, lektorė, išorės vertintoja.

Mokytojai, dirbdami grupėse, diskutavo apie Eduka panaudojimo galimybes, pristatė savo darbo sėkmes (mokytojai pasidžiaugė vadovėlių pasiūla, užduočių banku – juk visa tai padeda mokiniams ruošiantis konkursams, egzaminams),  išsakė problemas (sudėtinga patiems kurti užduotis, vis dar yra mokinių, neprijungusių prie šios mokymosi aplinkos).

Lektorė Olivija priminė Geros mokyklos koncepciją, kuri leidžia mokyklai pačiai atkoduoti, kur slypi jos sėkmių ar nesėkmių priežastys, ji akcentavo, kad ši koncepcija – tai kelrodis, kuriuo privalo vadovautis kiekviena mokykla. Lektorė kvietė diskutuoti, kodėl Lietuvos mokinių rezultatai vis negerėja (pristatė PISA rezultatus). Jos manymu, vienas svarbiausių dalykų, ką turi suprasti  mokytojas, – pripažinti, kad kiekvienas mokinys yra individualus, besimokantis savo tempu, savo būdu. Be to, lektorė akcentavo, kad šiuolaikiniam vaikui būtina sudaryti sąlygas  mokytis įvairiais būdais, naudotis tiek spausdintiniais, tiek skaitmeniniais šaltiniais.

Seminaro dalyviai su lektore O. Saraniene dar susitiks po Naujųjų metų antroje seminaro dalyje ir pristatys gautus namų darbus.

Audronė Saldauskienė, direktoriaus pavaduotoja