Balandžio 14 d. į kvalifikacijos tobulinimo renginį, metodinę-praktinę konferenciją „TB programų įgyvendinimo patirtys, galimybės, iššūkiai Lietuvoje”, kurį organizavo Didždvario gimnazija, atvyko mokyklų atstovai iš Vilniaus ir Klaipėdos licėjų, Kauno J. Jablonskio gimnazijos, Kauno ir Vilniaus Erudito licėjų, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos bei Vytauto Didžiojo universiteto. Daugėjant TB programas akredituotų mokyklų Lietuvoje, kilo poreikis susiburti ir aptarti turimas patirtis, kylančias problemas bei galimybes bendradarbiauti.
Plenariniame posėdyje, kurį vedė Katrin Fox, Tarptautinio bakalaureato organizacijos Europos regiono vadovė, kuruojanti 42 Europos, Afrikos ir Artimųjų Rytų mokyklas (visas valstybines mokyklas, įgyvendinančias TB programą Lietuvoje). Katrin Fox pristatė atnaujintus programų įgyvendinimo ir įsivertinimo principus ir praktikas, organizavo darbą grupėse ir aptarimą pagal naujus mokykloms keliamus reikalavimus (kasmet mokykla turi pasirengti programų įgyvendinimo planą, jį diegti ir įsivertinti). 90 minučių organizuota veikla neprailgo, buvo naudinga ir prasminga, nes kilo konstruktyvios diskusijos, suvoktas visų TBO programų paradigminis bendrumas.
Po neformalaus pabendravimo prie kavos dalyviai pasirinko vieną iš šešių darbo grupių. Tikslinėse grupėse skaitė pranešimus, gilinosi į dalyko dėstymo planavimo svarbą, integruojant vertybinius aspektus, šiuolaikinių technologijų kokybišką taikymą ugdymo procese, kritinio mąstymo ugdymo galimybes bei diskutavo apie įvairialypį vertinimą ir mokinių atliekamų darbų kokybės lygmens nustatymą, daugiakultūrinį ugdymą.
Konferencijoje taip pat dalyvavo mokyklų, įgyvendinančių ar ketinančių įgyvendinti pradinio (angl. PYP) ir pagrindinio (angl. MYP) direktoriai ir koordinatoriai. Jie kalbėjo apie ugdymo veiklas reglamentuojančių dokumentų atitikmenų dermę, bendradarbiavimą su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.
Apibendrindami veiklas, darbo grupių vadovai išsakė dalyvių pageidavimą ieškoti galimybių tolimesniam bendradarbiavimui, įsteigti TB mokyklų tinklą Lietuvoje, organizuoti dalykines konferencijas ir mokymus mokytojams, konkursus, olimpiadas TB mokiniams, kūrybiškumą ir savanorystę ugdančius renginius. Visi dalyviai išvyko kupini ne tik gerų įspūdžių, bet ir nusiteikimo bendradarbiauti, dalintis patirtimi.
Rima Tamošiūnienė, TB DP koordinatorė
Janina Dombrovskienė, TB mokytoja