Ugdymas karjerai

Pradžia/Ugdymas karjerai
Ugdymas karjerai2024-01-31T11:55:02+02:00

Kontaktai:

El. paštas: ugne.palisaityte@didzdvaris.lt

 

Šiaulių Didždvario gimnazijos karjeros specialistė Ugnė Pališaitytė

DARBO LAIKAS

 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Tiesioginis darbas 10.00-14.00 8.00-12.30 8.00-12.30 8.00-12.30 8.00-12.30
Netiesioginis darbas 14.00-17.00 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30

Dėl individualių konsultacijų jums patogiu laiku galime tartis.
El. pašto adresas: ugne.palisaityte@didzdvaris.lt

 

 • padedama išsiaiškinti karjeros planavimo žingsnius;
 • atliekami testai, kurie leidžia geriau pažinti save, išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją;
 • informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;
 • supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas, taisyklėmis;
 • padedama susidaryti individualų ugdymosi planą;
 • mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;
 • supažindinama su Šiauliuose veikiančiomis institucijomis, kurios teikia profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas;
 • informuojama, kur galima mokytis nebaigus pagrindinės ugdymo programos, t.y. po aštuntos,devintos, dešimtos klasės;
 • organizuojama profesinio veiklinimo programa;
 • organizuojamos karjeros planavimo dienos;
 • organizuojami susitikimai su Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų, profesinio rengimo centro atstovais;
 • organizuojami susitikimai su buvusiais gimnazijos mokiniais;
 • supažindinama su profesinio informavimo leidiniais.

Grupės vadovas – Daiva Trijonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinuoja ugdymo karjerai darbo grupės veiklą ir ugdymo karjerai programos integravimą į menus, technologijas, kūno k., I–IV klasių kuratorių veiklą, neformalųjį švietimą.
Nariai:
Laimutė Vielikėnienė, profesijos patarė, planuoja, organizuoja ir vadovauja ugdymo karjeros procesui gimnazijoje, įtraukia mokinius į su ugdymu karjerai susijusias veiklas, sprendžia klausimus, susijusius su karjeros planavimu: konsultuoja mokinius susidarant individualų mokymosi planą, renkantis mokymosi ar studijų kryptį, profesiją, teikia informaciją apie tolimesnio mokymosi studijas Lietuvoje ir užsienyje, rūpinasi ugdymo karjerai sklaida, palaiko ryšius su
socialiniais partneriais, atlieka mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ugdymo karjerai tyrimus.

Romualda Pupinytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinuoja ugdymo karjerai programos integravimą į gamtos ir tiksliuosius mokslus, koordinuoja SKU (socialinių kompetencijų ugdymo) modelio įgyvendinimą.
Audronė Saldauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinuoja ugdymo karjerai programos integravimą į lietuvių k, socialinius mokslus, II užsienio kalbas.
Rima Tamošiūnienė, TBDP koordinatorė, koordinuoja ugdymo karjerai programos integravimą į TB dalykus.
Rima Dranickaitė, bibliotekos vedėja, sudaro sąlygas pasinaudoti kaupiama informacija apie tolimesnio mokslo studijas Lietuvoje ir užsienyje.
Rūta Nagelienė, psichologė, konsultuoja mokinius ugdymo karjerai klausimais, padeda pažinti save, įvertinti ir analizuoti asmenines savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
Laura Gerulė, socialinė pedagogė, padeda spręsti karjeros problemas, susijusias su socialiniais veiksniais. Sudaro mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
Kristina Rimkuvienė, ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja, mokinių tvarkaraščių sudarymas ir individualių ugdymo planų derinimas.
Aušra Vinčerauskienė, sekretoriato vedėja, rengia edukacinių išvykų doku

Naudingos nuorodos:

www.profesijuklasifikatorius.lt


www.lamabpo.lt interneto svetainė:
– aukštųjų mokyklų priėmimo komisijų adresai, telefonai, faksai, elektroninio pašto adresai ir interneto svetainės;
– studentų priėmimo į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas sąlygos;
– LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo.


www.mukis.lt interneto svetainė (mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema).


www.smm.lt interneto svetainė (brandos egzaminai,  apie stojimą į aukštąsias mokyklas, apie mokymąsi profesinio mokymo įstaigose)


www.aikos.smm.lt interneto svetainė:
– supažindinimas bendrojo lavinimo mokyklų mokinių su svarbiausiomis profesijomis, darbo pasauliu, mokymosi aukštosiose mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose galimybėmis;
– pagalba pasirenkant specialybę, kurią galima įgyti pirmą kartą ar persikvalifikuojant;
– informacija apie švietimo sistemą reglamentuojančius teisės aktus, profesinio informavimo paslaugas, galės užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus.


www.kastu.lt internetinė svetainė (informuoja jaunimą apie sudaromas galimybes studijuoti užsienyje (Danijos, Švedijos, Nyderlandų, Anglijos ir Škotijos aukštosiose mokyklose), suprantamomis sąlygomis organizuoja stojimo procesą į užsienio aukštąsias mokslo įstaigas bei padeda ieškoti atsakymų į visus klausimus, susijusius su studijomis ir gyvenimu užsienyje).


www.egzaminai.lt interneto svetainė:
– informuoja apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus, įskaitas, valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, atlieka tarptautinius tyrimus;
– pateikia informaciją apie egzaminų tvarkaraštį, įskaitas, egzaminų programas, užduotis, vykdymo instrukcijas, vertinimą.


www.euroguidance.lt interneto svetainė:
– profesijų aprašai;
– ŠMPF išleistas gidas „Susipažink. Įvertink. Važiuok“;
– filmai apie profesijas;
– filmukai „Karjeros planavimo žingsniai“;
– testai.


www.kurstoti.lt interneto svetainė:
– informacija apie LR aukštųjų mokyklų studijų programų kokybę
– informacija apie mokymosi galimybes Lietuvoje: visa informacija apie Lietuvos aukštąsias mokyklas, kolegijas: bendrojo priėmimo taisyklės, sąlygos.


www.studijos.lt – pateikiama informacija apie visas Lietuvos aukštąsias mokyklas, kolegijas. Pasirinkę mokymo įstaigą, mokymo programą ir įvedę balus, galėsite apskaičiuoti savo konkursinį balą. Šiame puslapyje taip pat rasite egzaminų užduotis.


www.stojimai.lt – pateikiama informacija apie visas Lietuvos aukštąsias mokyklas, kolegijas. Pasirinkę mokymo įstaigą, mokymo programą ir įvedę balus, galėsite apskaičiuoti savo konkursinį balą. Šiame puslapyje taip pat rasite egzaminų užduotis.


www.kpmpc.lt interneto svetainė – kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.


www.svis.smm.lt – švietimo valdymo informacinė sistema. Oficiali informacija apie švietimo būklę (nacionaliniai rodikliai, mokyklų ir rajonų informacinės kortelės, kita statistinė informacija apie bendrojo lavinimo valstybines ir savivaldybių mokyklas).


www.tinklas.lt – Lietuvos mokyklų ir jų interneto svetainių sąrašas, nuorodos į mokomosios medžiagos svetaines.


www.cv.lt interneto svetainė – E-laikraštis „Mano studijos“.


www.ldb.lt – informacijos bei darbo rinkos tendencijas ir prognozes apie profesijas galite rasti šiame internetiniame puslapyje.


www.cvbankas.lt – darbo bei darbuotojų paieška internete, CV duomenų bazė, atnaujinama kiekvieną dieną.


www.europass.lt – svetainė apie Europos Sąjungoje į vieną aplanką apjungtus ir patobulintus iki šiol galiojusius su asmens kvalifikacija ir kompetencijų skaidrumu susijusius dokumentus: pažymėjimus, sertifikatus.


www.es-isidarbinimas.lt – svetainė įsidarbinimo Europos Sąjungos institucijose klausimais.


www.ec.europa.eu/ – mokymosi/studijų galimybės, nacionalines švietimo sistemos, mobilumo programos ir jų finansavimas bei naudinga informacija vykstantiems į kitas šalis.


www.discriminationatwork.eu – karjeros konsultantų poreikiams pritaikytą informaciją apie diskriminaciją darbe, akcentuojant tuos diskriminacijos darbe aspektus, kurie yra aktualūs šios specialybės profesionalams, paaiškinant sudėtingus teisinius aspektus jiems suprantamu būdu. Informacija papildyta teisiškai nagrinėtais realiais diskriminacijos atvejų aprašymais, kuriuose atsiskleidžia diskriminavimo darbe formos ir problemos“.


www.studinfo.lt – studijos užsienyje


www.lmnsc.lt – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ugdymo karjerai skyrius.


Testai mokiniams

Naudingos nuorodos

Švietimo aprūpinimo centras

Valstybinis studijų fondas (apie paskolas)

Studijų kokybės vertinimo centras

Profesijų aprašai

Darbo paieška, patarimai, savanorystė, mano CV

Leidinys „Mano studijos“

Apie savanorystę (tarptautinę, Lietuvoje).


Kaip pasirinkti profesiją

Karjeros sprendimų ypatumai

Darbas modernioje visuomenėje

Istorijų pasakojimo metodas

Karjeros galimybių pažinimas

Karjeros planavimas

Kuo skiriasi sąvokos


2023-2024 m. m. 

„Idėjų mugė“

2023-12-11|

Gruodžio 1 d. II kl. mokiniai Laurynas Samuilis ir Martynas Skiutė dalyvavo „Idėjų mugėje“, kuri vyko Vilniuje. Gimnazistai tobulino bendrąsias

„Renkuosi ateitį sau“

2023-12-09|

Gruodžio 5 d. UAB ,,Kalba.Lt“ studijų užsienyje koordinatorė Urtė Buikytė  gimnazijos IV klasių mokiniams vedė užsiėmimą ,,Renkuosi ateitį sau“. Urtė


2022-2023 m. m.

Didždvariečiams I vieta

2023-04-04|

Balandžio 4 dieną Juliaus Janonio gimnazijoje vyko protmūšis ,,Renkuosi savo ateities kelią'', kuriame dalyvavo Šiaulių miesto gimnazijų komandos. Puikiai pasirodė

Pasimatuok teisėjo profesiją

2023-03-31|

Kovo 23, 29 dienomis IV klasės mokiniai  Rugilė Kančiauskytė, Aleksandra Viečaitė, Vilius Klimavičius ir Gabrielė Jankūnaitė  dalyvavo intensyviame profesiniame veiklinime Šiaulių apygardos

ISM Insider konferencija

2023-03-27|

Kovo 23 dieną IVA klasės mokinės Mantė Venckutė ir Paulina Simonaitytė  dalyvavo didžiausioje moksleivių konferencijoje - ISM Insider. Konferencijos metu

Go to Top