Vasario 14 d. vyko XVII matematikos ir informacinių technologijų mokytojų respublikinė nuotolinė metodinė-praktinė konferencija „Iššūkiai šiuolaikiniam matematikos ir informacinių technologijų mokytojui“. Konferencijoje buvo svarstomos įvairios mokytojams aktualios temos: atnaujinamos matematikos ir IT programos, hibridinio mokymo(si) iššūkiai, personalizavimo, individualizavimo ir diferencijavimo patirtys, įtraukiojo ugdymo galimybės, ST(R)EAM veiklų įgyvendinimas matematikos ir IT pamokose.

Daug diskusijų sukėlė plenarinio posėdžio metu pristatytas dr. Audronės Rimkevičienės (Matematikos bendrosios programos projekto koordinatorė, NŠA Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė) pranešimas apie matematikos bendrosios programos projektą bei numatomą mokinių pasiekimų vertinimą. Nemažai klausimų kilo ir po mokytojų – Aistės Venclovienės bei Vilijos Šileikienės – pristatytų pranešimų apie atnaujinamas matematikos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Vilniaus universiteto matematinio švietimo centro vedėjas prof. habil. dr. Rimas Norvaiša supažindino, kaip lavinti mokinių matematinį kūrybingumą ir mąstymą. Šiaulių Didždvario gimnazijos direktorius Vitalis Balsevičius pristatė net trejus metus gimnazijoje vykusį tarptautinį projektą „FabLab SchoolNet: STEAM education and learning by Robotics, 3D and Mobile technologies“.

Antroje konferencijos dalyje dalyviai dalijosi sukaupta patirtimi. Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai kalbėjo apie mokymo(si) proceso organizavimą nuotoliniu ar hibridiniu būdu, dalijosi patirtimi, kaip gerina mokinių pasiekimų vertinimą, pristatė įvairių integruotų, STREAM veiklas atspindinčių pamokų pavyzdžių.

Džiugu, kad kasmet mokytojai turi naujų idėjų, pedagoginių patirčių, kuriomis dalijasi mūsų organizuojamose konferencijose.

Lydija Dronova-Platbarzdė, Rima Ernestienė, matematikos mokytojos