Vasario 19 d. nuotoliniu būdu vyko jau 18-oji matematikos mokytojų respublikinė mokslinė metodinė-praktinė konferencija „Matematikos ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo įtaka mokinių pasiekimams ir pažangai”. Konferencijoje dalyvavo 91 dalyvis. Plenarinį posėdį pradėjo ir dalyvius pasveikino Šiaulių Didždvario gimnazijos direktorius Vitalis Balsevičius. Sveikinimo kalboje direktorius sakė, kad tie, kurie nesupranta matematikos, renkasi… muziką. Ir pateikė nuotrauką, kurioje muzikinis kūrinys pateiktas sudėtingiau nei matematikos uždavinys.

Pranešimą „Mažiau yra daugiau: kodėl ne viską reikia mokyti?” pristatė buvęs gimnazijos mokinys Dovydas Jokšas, dabar University College London podoktorantas, RSS Blue direktorius. Šiame pranešime gvildenta, ko turėtume mokyti, kad mokinius paruoštume ateičiai, diskutuota apie statistinių duomenų analizavimo problemas, kai skaičiai sukuria „objektyvumo iliuziją”, o matematiniais įrankiais lengva piktnaudžiauti. Valdas Vanagas, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo departamento Ugdymo turinio skyriaus specialistas, pristatė pranešimą „Matematikos atnaujinto ugdymo turinio aktualijos”. Pranešėjas priminė matematikos mokymo ir mokymosi gerinimo plano tikslus, egzaminų ir patikrų NMPP (4, 8 kl.), PUPP (10 kl.), VBE formą ir struktūrą, pirmojo tarpinio patikrinimo (III kl.) tematiką ir struktūrą. Kalbėta apie bendrosios programos tobulinimą, mokyklinės matematikos standartizavimą (žymenys ir simboliai, sąvokos ir apibrėžimai, formulės ir sąryšiai, teiginiai bei įrodymai). Plenarinį posėdį užbaigė profesorius, habil. dr. Rimas Norvaiša iš Vilniaus universiteto. Pranešime „Skirtingi požiūriai į mokyklinės matematikos mokymą ir mokytojų rengimą” vertinta atnaujinta matematikos ugdymo programa, jos įgyvendinimo ypatumai. Atkreiptas dėmesys į matematikos mokytojų rengimą, jų kvalifikacijos klausimus, aptartos specialiosios dalyko žinios, kurios yra būtinos matematikos mokymui, bet nėra suteikiamos studijuojant universitetinę matematiką ar pedagogikos studijų modulį. Taip pat buvo pristatytas ministerijos parengtas matematikos mokymo ir mokymosi gerinimo planas bei jo vykdymas. Visą pranešėjo pranešimą galima peržiūrėti tinklaraštyje www.norvaisa.lt

Antrą konferencijos dalį pradėjo Šiaulių valstybinės kolegijos Inžinerijos mokslų katedros docentė dr. Audronė Rimkevičienė. Pranešimu „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo įgyvendinimo rekomendacijų interaktyvus pateikimas švietimo portale” lektorė išsamiai supažindino su švietimo portalo e. mokykla matematikos programos rekomendacijomis (prieinamu e-turiniu), matematikos mokymo metodais, diskutuota apie kompetencijų ugdymą. Mokytojos praktikės, vadovėlių autorės: Jūratė Gedminienė iš Klaipėdos licėjaus, Daiva Riukienė iš Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos bei Irena Šukienė iš Šiaulių Didždvario gimnazijos, pristatė pranešimus: „Naujasis serijos „Horizontai“ matematikos vadovėlis 10 klasei pagal atnaujintas BUP ir jo naudojimo ugdymo procese galimybės“ ir „Nuo gebėjimų prie kompetencijų. Mokome samprotauti ir įrodinėti“. Pranešimuose buvo pristatytas naujasis dar rašomas matematikos vadovėlis 10 klasei, jo struktūra, privalumai, išskirtinės užduotys, skatinančio samprotauti, įrodinėti.

Savo sukurtą nuotolinį mokymo(si) kursą pirmų gimnazijos klasių mokinių matematikos spragoms šalinti pristatė Lydija Dronova-Platbarzdė, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytoja. Pranešėja pasidalijo sukurto portalo interaktyviu turiniu, pavyzdžiais (internetinis puslapis https://matematikavisiems.lt/). Pranešime „Matematikos užduotys, ugdančios mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją“ Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytojai: Eugenijus Buivydas ir Rima Ernestienė, aptarė mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo galimybes mokant atskiras temas ar atliekant trumpalaikius vienos pamokos projektus I–II klasėse.

Konferencijos pabaigoje buvo atlikta dalyvių apklausa. Džiugu, kad mokytojai vienbalsiai tvirtino, jog visi pranešimai buvo naudingi ir aktualūs.  Dalinamės konferencijos dalyvių atsakymais: „Išgirdau atsakymus į ne vieną man rūpėjusį klausimą apie atnaujintas programas, tarpinius patikrinimus.“  „Galėsiu pritaikyti pranešėjų patirtį pamokose. Gavau daug praktiškų ir naudingų patarimų.“ „Įdomūs, naudingi pranešimai. Išgirdau naujų idėjų. Papildžiau žinių bagažą.“ „Atnaujinau turimas žinias, gavau atsakymus dėl atnaujintų programų.“ „Daug informacijos apie patikrų turinį ir eigą, naudingi praktiniai patarimai.“

Konferencijos dalyviai vieningai tvirtino, kad tokia konferencija naudinga ir nekantriai jos lauks ir kitais metais.

Diana Virbickaitė, ekonomikos mokytoja

Rima Ernestienė, matematikos mokytoja